-

فهرست نشریات معتبر مدیریتی

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز رشته های مدیریت می توانند مقالات خود را در نشریات زیر منتشر نمایند. جهت ارسال مقاله بایستی وارد سایت اختصاصی هرکدام از نشریات شوید و از طریق عضویت در آن سایت اقدام به ارسال مقاله نمایید.

 

فهرست نشریات معتبر مدیریتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ردیف

نام نشریه

اعتبار

سردبیر

سال اخذ مجوز

آدرس سایت

 1. 1.       

آموزش و توسعه منابع انسانی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران

علمی  پژوهشی

کورش فتحی واجارگاه

93

http://istd.saminatech.ir/

 1. 2.       

اندیشه آماد معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی ج .ا.ا

علمی  ترویجی

سیاوش نصرت پناه

91

lot.jrl.police.ir

 1. 3.       

اندیشه مدیریت راهبردی  دانشگاه امام صادق (ع)

علمی  پژوهشی

علی رضائیان

89

http://smt.journals.isu.ac.ir/

 1. 4.       

بررسیهای بازرگانی  موسسه  مطالعا ت پژوهشهای بازرگانی  با همكاری انجمن بازرگانی

علمی  ترویجی

علینقی مشایخی

83

http://barresybazargani.itsr.ir/

 1. 5.       

بهبود مدیریت  موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

علمی  پژوهشی

حمیدرضا فرتوک زاده

90

http://www.behboodmodiriat.ir/

 1. 6.       

پژوهشنامه بازرگانی  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

علمی  پژوهشی

مهدی تقوی

78

http://pajooheshnameh.itsr.ir/

 1. 7.       

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق) بیمه مرکزی ج.ا. ا

علمی  پژوهشی

حسین رحمان سرشت

90

http://www.irc.ac.ir

 1. 8.       

پژوهشنامه مدیریت اجرایی  دانشگاه مازندران  با همكاری انجمن مدیریت ایران

علمی  پژوهشی

مهرداد مدهوشی

88

jem.journals.umz.ac.ir

 1. 9.       

پژوهشنامه مدیریت تحول  دانشگاه فردوسی مشهد  با همكاری انجمن مدیریت راهبردی ایران

علمی  پژوهشی

سعید مرتضوی

88

https://tmj.um.ac.ir/

 1. 10.    

پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا

علمی  پژوهشی

علی دلاور

89

http://www.osra.jrl.police.ir/

 1. 11.    

پژوهشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی وزارت نیرو

علمی  پژوهشی

داوود منظور

94

http://epprjournal.ir/

 1. 12.    

پژوهشهای مدیریت انتظامی  دانشگاه علوم انتظامی

علمی  پژوهشی

سید مهدی الوانی

88

http://pmsq.jrl.police.ir/

 1. 13.    

پژوهشهای مدیریت در ایران  دانشگاه تربیت مدرس

علمی  پژوهشی

عادل آذر

80

http://mri.modares.ac.ir/

 1. 14.    

پژوهشهای مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان  با همكاری انجمن علوم مدیریت ایران

علمی  پژوهشی

عادل آذر

90

http://jmr.usb.ac.ir/

 1. 15.    

پژوهشهای مدیریت راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی

علمی  پژوهشی

علی اکبر فرهنگی

91

http://smr.journals.iau.ir/

 1. 16.    

پژوهشهای مدیریت منابع انسانی  دانشگاه امام حسین (ع)

علمی  پژوهشی

برزو فرهی بوزنجانی

89

http://hrm.iranjournals.ir/

 1. 17.    

پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس

علمی  پژوهشی

شعبان الهی

90

http://ormr.modares.ac.ir/

 1. 18.    

پژوهشهای نوین در تصمیم گیری انجمن مدیریت صنعتی ایران

علمی  پژوهشی

عادل آذر

94

http://journal.saim.ir/

 1. 19.    

تحقیقات بازاریابی نوین  دانشگاه اصفهان  با همكاری دانشگاه های دیگر

علمی  پژوهشی

علی صنایعی

89

http://nmrj.ui.ac.ir/

 1. 20.    

توسعه سازمانی پلیس (توسعه انسانی پلیس سابق) دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه ریزی ناجا

علمی  ترویجی

علی محمد احمدوند

88

http://pod.jrl.police.ir/

 1. 21.    

توسعه کارآفرینی  دانشگاه تهران

علمی  پژوهشی

سید محمد مقیمی

87

https://jed.ut.ac.ir/

 1. 22.    

توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی  دانشگاه علوم انتظامی

علمی  ترویجی

سید حمید خداداد حسینی

88

http://harold.jrl.police.ir/

 1. 23.    

چشم انداز مدیریت بازرگانی  (چشم انداز مدیریت سابق) دانشگاه شهید بهشتی

علمی  پژوهشی

عباسعلی حاج کریمی

88

http://scj.sbu.ac.ir/

 1. 24.    

چشم انداز مدیریت دولتی  دانشگاه شهید بهشتی

علمی  پژوهشی

علی رضائیان

90

http://scj.sbu.ac.ir/

 1. 25.    

چشم انداز مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی

علمی  پژوهشی

حسن فارسیجانی

90

http://scj.sbu.ac.ir/

 1. 26.    

دانش پیشگیری و مدیریت بحران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

علمی  ترویجی

علی اکبر قهرمانی لكوزان

94

www.dpmk.ir

 1. 27.    

راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد

علمی  پژوهشی

احمد سرداری

93

http://cs.shahed.ac.ir/

 1. 28.    

سیاستهای راهبردی و کلان کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت –نظام

علمی  ترویجی

حسین علایی

92

http://www.jmsp.ir/

 1. 29.    

علوم مدیریت ایران  انجمن علوم مدیریت ایران

علمی  پژوهشی

ابوالحسن فقیهی

86

http://journal.iams.ir/

 1. 30.    

فرآیند مدیریت و توسعه  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری

علمی  پژوهشی

عباس منوریان

89

http://jmdp.ir/

 1. 31.    

کاوش های مدیریت بازرگانی  دانشگاه یزد  باهمكاری دانشگاه های دیگر

علمی  پژوهشی

محمدرضا حمیدیزاده

87

http://bar.yazd.ac.ir/

 1. 32.    

گردشگری و توسعه انجمن علمی گردشگری ایران

علمی  پژوهشی

محمدتقی رهنمایی

95

http://itsairan.ir/shownews.aspx?newsid=1248

 1. 33.    

مدیریت استاندارد و کیفیت مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

علمی  ترویجی

علیرضا بوشهری

91

 

 1. 34.    

مدیریت اسلامی  دانشگاه امام حسین (ع)

علمی  پژوهشی

سید محمد مقیمی

90

http://journals.ihu.ac.ir/index.php/im/index

 1. 35.    

مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت سابق)  دانشگاه تهران

علمی  پژوهشی

طهمورث حسنقلی پور

86

https://jibm.ut.ac.ir/

 1. 36.    

مدیریت برند دانشگاه الزهراء

علمی  پژوهشی

احمد امیرشاهی

94

http://bmr.alzahra.ac.ir/

 1. 37.    

مدیریت بحران دانشگاه مالك اشتر با همكاری انجمن ایمنی ایران

علمی  پژوهشی

علیرضا آزموده اردلان

91

www.joem.ir

 1. 38.    

مدیریت بر آموزش سازمان ها انجمن مدیریت آموزشی ایران

علمی  پژوهشی

محمدرضا بهرنگی

91

http://journalieaa.ir/

 1. 39.    

مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

علمی  پژوهشی

ناصر میرسپاسی

92

http://jpm.iaut.ac.ir/

 1. 40.    

مدیریت توسعه فناوری  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  با همكاری انجمن مدیریت تكنولوژی ایران

علمی  پژوهشی

لعیا الفت

89

http://mtd.irost.org/

 1. 41.    

مدیریت تولید و عملیات  دانشگاه اصفهان  باهمكاری دانشگاه های دیگر

علمی  پژوهشی

بهرام رنجبریان

89

http://jpom.ui.ac.ir/

 1. 42.    

مدیریت دولتی (دانش مدیریت سابق)  دانشگاه تهران

علمی  پژوهشی

غلامرضا طالقانی

86

https://jipa.ut.ac.ir/

 1. 43.    

مدیریت در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

علمی  پژوهشی

حسن زارعی متین

90

miu.nahad.ir

 1. 44.    

مدیریت سازمانهای دولتی دانشگاه پیام نور

علمی  پژوهشی

محمدعلی سرلك

93

http://ipom.journals.pnu.ac.ir/

 1. 45.    

مدیریت صنعتی (دانش مدیریت سابق)  دانشگاه تهران

علمی  پژوهشی

عزت اله اصغری زاده

86

https://imj.ut.ac.ir/

 1. 46.    

مدیریت فردا  خصوصی  با همكاری انجمن مدیریت راهبردی ایران

علمی  پژوهشی

علیرضا علی احمدی

88

www.modiriyatfarda.ir

 1. 47.    

مدیریت فرهنگ سازمانی (فرهنگ مدیریت سابق)  پردیس قم دانشگاه تهران

علمی  پژوهشی

حسن زارعی متین

89

https://jomc.ut.ac.ir/

 1. 48.    

مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابق)  دانشگاه تهران

علمی  پژوهشی

بابك سهرابی

86

https://jitm.ut.ac.ir/

 1. 49.    

مدیریت نظامی  دانشگاه افسری امام علی (ع)

علمی  پژوهشی

عباس خورشیدی

90

http://jmm.iranjournals.ir/

 1. 50.    

مدیریت نوآوری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی با همكاری انجمن –مدیریت تكنولوژی ایران

علمی  پژوهشی

مهدی نقیان فشارکی

91

www.nowavari.ir

 1. 51.    

مدیریت و پژوهشهای دفاعی  دانشگاه جامع امام حسین (ع)

علمی  ترویجی

محمدباقر بابایی طلاتپه

90

http://journals.ihu.ac.ir/index.php/mdr

 1. 52.    

مدیریت و توسعه  مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

علمی  ترویجی

محمدعلی سبحان الهی

81

http://jmdp.ir/

 1. 53.    

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت  موسسه مطالعات بین المللی انرژی

علمی  پژوهشی

شمس السادات زاهدی

89

http://www.iies.ac.ir

 1. 54.    

مدیریت منابع در نیروی انتظامی دانشكده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی

علمی  پژوهشی

علی اصغر انواری رستمی

92

http://pmsq.jrl.police.ir/

 1. 55.    

مطالعات مدیریت گردشگری  دانشگاه علامه طباطبایی

علمی  پژوهشی

سید حسین ابطحی

89

http://tms.atu.ac.ir/

 1. 56.    

مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

علمی  پژوهشی

شمس السادات زاهدی

92

http://obs.sinaweb.net/

 1. 57.    

مطالعات مدیریت بهبود و تحو ل (مطالعات مدیریت سابق)  دانشگاه علامه طباطبایی

علمی  پژوهشی

علی اکبر افجه

89

http://jmsd.atu.ac.ir/

 1. 58.    

مطالعات مدیریت ترافیك  دانشگاه علوم انتظامی

علمی  ترویجی

محمود صفارزاده

87

http://tms.jrl.police.ir/

 1. 59.    

مطالعات مدیریت راهبردی  انجمن مدیریت راهبردی ایران

علمی  پژوهشی

محمدرضا حمیدی زاده

88

scj.sbu.ac.ir/index.php/strategicmanagementstudies

 1. 60.    

مطالعات مدیریت صنعتی  دانشگاه علامه طباطبایی

علمی  پژوهشی

منصور امیری

88

http://jims.atu.ac.ir/

 1. 61.    

مطالعات منابع انسانی  دانشگاه هوایی شهید ستاری  با همكاری انجمن مدیریت راهبردی ایران

علمی  ترویجی

فرج اله ره نوردآهن

90

http://www.iranjournals.ir/?view=3388

 1. 62.    

منابع انسانی ناجا  معاونت نیروی انسانی ناجا

علمی  ترویجی

ناصر میرسپاسی

89

http://phr.jrl.police.ir/

 1. 63.    

نظارت و بازرسی  بازرسی کل ناجا

علمی  ترویجی

سید محمد اعرابی

87

http://si.jrl.police.ir/

 1. 64.    

دانشگاه تهران پردیس قم

علمی  پژوهشی

غلامرضا جندقی

90

ijms.ut.ac.ir

 1. 65.    

دانشگاه سیستان و بلوچستان

علمی  پژوهشی

احمد اکبری

89

http://journals.usb.ac.ir/

 

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است