هندسه محاسباتی

1- اسلایدهای درس جلسه اول - غلاف محدب [pdf]

2- اسلایدهای درس جلسه دوم و سوم - تقاطع پاره خط ها [pdf]

3- اسلایدهای درس جلسه چهار و پنج - تقاطع ناحیه‌ها [pdf]

4- اسلایدهای درس جلسه ششم- مثلث بندی [pdf]

5- اسلایدهای درس - برنامه ریزی خطی بخش اول [pdf]

6- اسلایدهای درس - برنامه ریزی خطی بخش دوم [pdf]

 7- اسلایدهای درس- مکان یابی [pdf]

8- اسلایدهای درس - جستجوی دامنه [pdf]

9- اسلایدهای درس- دیاگرام ورونوی - بخش اول [pdf]

10-اسلایدهای درس- دیاگرام ورونوی - بخش دوم [pdf]

منابع

1- Computational Geometry, Algorithms and Applications, Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, and Mark Overmars, Springer, 3rd Ed.(2008)

2- Computational Geometry in C (2nd ed.). Joseph O'Rourke, Cambridge University Press,  (1998).

 
 

آخرین تصاویر

شما اینجا هستید: Home درس ها درس های ترم جاری هندسه محاسباتی