Cosmo-Book

در این بستر تلاش خواهیم کرد داستان کیهان را بگوییم. از دیدگاه خودمان که برگرفته از سلیقه و حتما مرتبط به آن چه از دیگران یاد گرفته ایم. می خواهیم بدانیم چه در آسمان ها می گذرد و نسبت ما (زمین) با آسمان چیست؟