ماتریس تصادفی چیست ؟

از اوایل قرن ۲۰ ام ماتریس‌های رندوم در علوم مختلف شناخته و کاربردی شدند. آنچه که اهمیت دارد توزیع ویژه مقادیر حاصل از یک ماتریس رندوم است. از روی توزیع ویژه مقادیر می‌توان دریافت که درایه‌ها به هم وابسته هستند یا نه. فرض کنید برای مسئله ای یک ماتریس تولید کنیم (مثل ماتریس همبستگی یا کواریانس) و داده‌های مسئله را به گونه ای نرمالیزه کنیم که میانگین صفر داده‌های مسئله من کاملاً نویزی اند و هیچ همبستگی بین آنها وجود ندارد.

استادی از گروه مهندسی شیمی دانشگاه MIT و همکارانش از نظریه ماتریس رندوم استفاده کردند تا بخش‌هایی از HIV که به ندرت تحت جهش‌های گوناگون قرار می‌گیرند را پیدا کنند.

فایل زیر حاوی اطلاعات بیشتر و نمودارهای مربوط به ماتریس‌های رندوم می‌باشد.

Random-Matrix