مقدمه

کنترل پذیری قابلیت توانایی ما را برای هدایت یک سیستم دینامیکی از هر حالت اولیه به هر وضعیت نهایی مورد نظر در زمان محدود نشان می دهد، با انتخاب مناسب ورودی ها. این تعریف با مفاهیم بصری کنترل همخوانی دارد. کنترل پذیری شبکه های پیچیده و وزن کلی به تازگی موضوع مطالعات شدید توسط تعدادی از گروه ها در شبکه های گسترده ای از سراسر جهان است.

برای اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر شما را دعوت به مطالعه بخشی از پایان‌نامه یکی از اعضای این گروه می‌نماییم.

Controability-in-Networks