مقدمه

دنیای پیرامون ما مملو از سیستم هایی است که شامل اجزای بسیار زیاد و همچنین برهمکنش های پیچیده و غیرخطی می باشد. در این نوع سیستمها که معمولا به دور ازتعادل نیز هستند، رفتارهای دسته جمعی مشاهده می شود که ظهورگرا هستند بدین معنی که به طور معمول وقوع این رفتارها، حتی با داشتن اطلاعات کافی از اجزای سیستم، قابل انتظار نیستند. مطالعه ی این نوع سیستم ها، رهیافت نوینی را به عنوان رهیافت سیستم های پیچیده معرفی کرده است. سیستم های فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی،زیستی، شیمیایی و … همه و همه دربردارنده ی انواع گوناگونی از پدیده های پیچیدهمی باشند. همان طور که از این فهرست مشخص است، رهیافت سیستم های پیچیده، رهیافتی بین رشته ای بوده و بنابراین، گردهم آیی مجموعه ای از محققان در شاخه هایمختلف علم را می طلبد. فیزیکدانان به واسطه ی دیدگاه ویژه ای که نسبت به درک مسائل دارند، بیش ترین نقش را در این زمینه ایفا کرده و می کنند.

برای اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر شما را دعوت به مطالعه بخشی از پایان‌نامه یکی از اعضای این گروه می‌نماییم.

Complex-Network-Introduction-1