استنباط شبکه تنظیم ژنی از داده‌های تجربی

برای یک مقاله مروری خوب پیرامون مکانیک آماری وارون سری به این منبع بزنید: arXiv:1702.01522 همین‌طور این پست از سایت انگلیسی. در این نوشته به مطالب زیر می‌پردازیم: فیزیک آماری وارون روش‌های داده محور شبکه اسپینی و مدل گاوسی چند متغیره سایر کاربردها

مطالعه بیشتر