فیزیک فضای مجازی

امروزه فضای مجازی سهم به سزایی در زندگی انسان و جامعه انسانی دارد. دیگر قواعد تربیتی و آموزشی به سبک دیروز تضمین کننده داشتن انسان و جامعه‌ای موفق برای فردا نیست. شهروندان یک جامعه پویا در قرن ۲۱ نیازمند مهارت‌های جدیدی هستند که به فراخور نیازهای روز باید کسب کنند….

مطالعه بیشتر

نظریه ماتریس های تصادفی

ماتریس تصادفی چیست ؟ از اوایل قرن 20 ام ماتریس های رندوم در علوم مختلف شناخته و کاربردی شدند. آنچه که اهمیت دارد توزیع ویژه مقادیر حاصل از یک ماتریس رندوم است. از روی توزیع ویژه مقادیر می توان دریافت که درایه ها به هم وابسته هستند یا نه ….

مطالعه بیشتر

آشنایی با ریاضیات کسری

بعد کسری مفهوم فضا با بعد کسری، در بسیاری از حوزه های فیزیک برای توصیف پارامترهای موثر سیستم ها  اهمیت دارد. با وجود اینکه فضای دربردارنده ی اشیا در دنیای واقعی, فضای سه بعدی اقلیدسی است، اما اجسام همواره در فضای سه بعدی حرکت نمی کنند. بعد به قیدهای اعمال…

مطالعه بیشتر

سیستم‌های پیچیده: «ماهیت و ویژگی‌»

پیچیدگی چیست؟! حدود۳۳۰ سال پیش، نیوتون با انتشار شاهکار خود، اصول ریاضی فلسفه طبیعی، نگاهی جدید نسبت به بررسی طبیعت  را معرفی کرد. نگاه نیوتون به علم به کمک نظریه الکترومغناطیس که توسط مکسول جمع بندی و در نهایت توسط آلبرت اینشتین کامل شد، شالوده فیزیک‌کلاسیک را بنا نهاد. انقلاب…

مطالعه بیشتر

درباره سیستم‌های پیچیده

سیستم پیچیده چیست؟ سیستم های پیچیده نگاهی نو به پدیده های است که به علت ارتباط بین اجزای آن و همچنین ارتباط با دیگر پدیده ها، از پیچیدگی بالایی برخوردارند و رفتار جمعی متفاوتی بروز می دهند. بدین معنی که با مطالعه تک تک اجزای یک سیستم پیچیده نمی توان…

مطالعه بیشتر