سرفصل دروس گرایش سامانه های پیچیده 

دروس دکتری 

 دروس ارشد

طرح پیشنهادی دروس گرایش فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده مقطع کارشناسی‌ارشد

رنگ سبز دروس الزامی مشترک به میزان ۹ واحد است. رنگ زرد دروس تخصصی الزامی به میزان ۶ واحد است. رنگ خاکستری دروس تخصصی اختیاری به میزان ۹ واحد است. درس روش تحقیق و سمینار هم الزامی به میزان ۲ واحد است.

 

نیمسال اول

نام درس

تعداد واحد

مکانیک کوانتومی‌ پیشرفته 1

3

الکترودینامیک

3

مکانیک آماری پیشرفته 1

3

نیمسال دوم

نام درس

تعداد واحد

سامانه‌های پیچیده

3

فیزیک محاسباتی (مبانی شبیه‌سازی عددی و روشهای بهینه‌سازی در فیزیک)

2

فرآیندهای تصادفی یا روش تحقیق و سمینار

3

نیمسال سوم

نام درس

تعداد واحد

دروس اختیاری 3

فیزیک آماری غیرتعادلی (فیزیک سامانه‌های نامنظم)

3

پدیده‌های بحرانی

3

نیمسال چهارم

نام درس

تعداد واحد

پایان‌نامه

6

جمع کل

32

 

دروس الزامی مشترک

 

دروس الزامی مشترک ( 9 واحد)

نام درس

تعداد واحد

مکانیک کوانتومی‌ پیشرفته 1

3

مکانیک آماری پیشرفته 1

3

الکترودینامیک

3

 

دروس تخصصی الزامی

 

دروس تخصصی الزامی ( 6 واحد)

نام درس

تعداد واحد

پدیده‌های بحرانی

3

فیزیک محاسباتی (مبانی شبیه‌سازی عددی و روشهای بهینه‌سازی در فیزیک

3

 

دروس تخصصی اختیاری

 

دروس تخصصی اختیاری (9 واحد)

نام درس

تعداد واحد

فرآیندهای تصادفی

3

فیزیک آماری غیرتعادلی ( فیزیک سامانه‌های نامنظم)

3

فیزیک سامانه‌های پیچیده (دینامیک غیرخطی و آشوب)

3