1. کارشناسی از دانشگاه تهران سال 1381

  2. کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی سال 1383

  3. دکترای فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی سال 1388