وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
  • آثار,حقوق شهری,کتاب ۲۱ فروردین ۱۳۹۵
    حقوق شهری

    حقوق شهری[۱] پدیده توسعه‌یافتگی در کشورهای صنعتی و رشد شتابان جمعیت شهرها در کشورهای در حال توسعه، زمینه بروز نیاز اجتماعی تنظیم رابطه مدیریت شهری با شهروندان و روابط شهروندان با یکدیگر را در خصوص مسائل شهری و در جهت استفاده بهینه از امکانات محلی در شکلی هماهنگ با اهداف ملی بیش از پیش آماده …