وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
  • آثار,حقوق خصوصی,مقاله ۲۱ شهریور ۱۳۹۲
    خسارت تنبیهی در حقوق ایران

    خسارت تنبیهی در حقوق ایران[۱] عباس قاسمی حامد[۲] علی خسروی فارسانی[۳] فهیمه آقابابایی[۴]   چکیده در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده ­ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی گیرد. لیکن، استفاده از راه حل …