وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
  • آثار,حقوق اقتصادی,مقاله ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
    آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی

    آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی[۱]                        دکتر عباس قاسمی حامد[۲]، فضه سلیمی[۳]، فهیمه آقابابایی[۴] چکیده : تخلفاتی که موجب آسیب رسانی به مصرف کننده می شوند در دومرحله  : ۱- قبل از ارائه کالا و خدمات  و ۲-حین ارائه کالاو خدمات  صورت می پذیرند. در این مقاله تحت دو عنوان  اصلی آسیب …