وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۲۳- آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی

آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی[۱]

                       دکتر عباس قاسمی حامد[۲]، فضه سلیمی[۳]، فهیمه آقابابایی[۴]

چکیده :

تخلفاتی که موجب آسیب رسانی به مصرف کننده می شوند در دومرحله  : ۱- قبل از ارائه کالا و خدمات  و ۲-حین ارائه کالاو خدمات  صورت می پذیرند. در این مقاله تحت دو عنوان  اصلی آسیب رسانی به مصرف کننده قبل از ارائه کالا و خدمات  وآسیب رسانی حین ارائه کالا و خدمات ، تخلفاتی چون : احتکار،اخفا وامتناع از عرضه محصول ، گرانفروشی و کم فروشی، نداشتن پروانه ،عدم رعایت مقررات بهداشتی و استاندارد، عدم درج قیمت و فروش اجباری یا با جایزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلید واژگان : مصرف کننده، احتکار، اخفا، گرانفروشی، کم فروشی، فروش اجباری

Abstract

 

Harm the consumer in competitive market

Abbas Ghasemi Hamed, Fezze Salimi, Fahime Aghababaie

 

Wrongdoings that harm the consumer may take place in two stages: 1- prior to the offer of goods or services and 2- during the offer of goods or services. This paper reviews wrongdoings in these two stages such as hoarding, concealing and refraining from the offer of goods, overpricing and use of short weights, lack of license, violation of health regulations and standards, not listing prices, or compulsory sales.

 

Keywords: Consumer, hoarding, concealing, overpricing, use of short weights, compulsory sale.

[۱] آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۵۷، بهار ۱۳۹۱

[۲] – دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

[۳] – کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

[۴]–  کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × پنج =